Regulamin

CzescPolska jest serwisem Miron Enterprises, LLC, jednego z największych etnicznych dostawców usług telekomunikacyjnych na świecie, z siedzibą w Atlancie, Georgia.

Ogólne warunki korzystania

Odwiedzając i dokonując zakupów na CzescPolska akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu.
 
Celem CzescPolska jest dostarczenie najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych w możliwie najniższych cenach. Użytkowanie tej strony internetowej jest warunkowane Twoją zgodą na wszystkie warunki regulaminu, które widnieją tutaj lub w jakimkolwiek innym miejscu na tej stronie internetowej. NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY jeśli nie akceptujesz warunków Regulaminu, które są tutaj lub w jakimkolwiek innym miejscu (m.in. na stronie FAQ oraz stronie Polityka Prywatności) na tej stronie.

Nieuczciwy zakup produktów i usług jest karalny. Produkty oraz usługi kupowane na tej stronie nie mogą być używane do celów niezgodnych z prawem. Korzystając z tej strony interntowej, oświadczasz, iż masz co najmniej 13 lat. Osoby w wieku 13-17 lat mogą korzystać z tej strony internetowej jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów. Dlatego też, oświadczasz, iż masz 18 lat lub więcej niż 13 lat i masz zgodę rodziców lub opiekunów, aby korzystać z naszego serwisu i jesteś w pełni świadom warunków, zasad, gwarancji ustanowionych w Regulaminie. W przeciwnym razie proszę opuścić tę stronę internetową.

Korzystając z serwisów przedpłacowych CzescPolska, użytkownik akceptuje stawki oraz warunki korzystania z serwisu internetowego. CzescPolska może zmieniać lub modyfikować Regulamin od czasu do czasu, bez poinformowania, jedynie wprowadzając poprawki do Regulaminu. CzescPolska rezerwuje sobie prawo do modyfikowania, wyłączenia czasowego lub permanentnego, strony internetowej (lub jakiejkolwiek jej części) bez uprzedniego informowania, włączając to wszelkie treści zawarte na stronie. Zgadzasz się, że CzescPolska nie jest odpowiedzialne przed tobą ani żadnym innym podmiotem za modyfikacje, zawieszenie lub wyłączenie strony internetowej.

Kiedykolwiek przekażesz nam informacje na naszej stronie, zgadzasz się, iż: (a) głosisz poprawne, prawdziwe, aktualne i kompletne informacje; (b) utrzymujesz i uaktualniasz informacje w odpowiedni sposób, aby były prawdziwe, aktualne, poprawne i kompletne. Jeśli dostarczasz jakichkolwiek informacji które są, lub mogą być postrzegane jako nieprawdziwe, niepoprawne lub niekompletne, CzescPolska może bez uprzedniego informowania wyłączyć twój dostęp do strony internetowej lub odmówić dostępu do strony (lub jakiejkolwiek jej części). Prosimy o wybranie hasła dostępu, które nie jest oczywiste, dla kogoś kto może chcieć je odgadnąć. Prosimy również o regularne zmiany hasła jako dodatkowe zabezpieczenie. Ponadto, zalecamy używania różnych haseł dostępu do naszego serwisu oraz kont pocztowych. Jesteś odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie dostępu do hasła i konta i jesteś odpowiedzialny za wszelkie czynności, które mają miejsce za pośrednictwem twojego konta. Powinieneś dokładać wszelkich starań, aby chronić dostęp do konta i numeru PIN. CzescPolska nie jest odpowiedzialne za ukradzione numery PIN lub nieautoryzowane dostęp. Zgadzasz się, iż niezwłocznie poinformujesz CzescPolska, o nieautoryzowanym użyciu twojego hasła lub konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Oszustwa z użyciem kart kredytowych są karane. W CzescPolska używany zautomatyzowanych oraz manualnych systemów, aby dokonać odpowiedniej autoryzacji karty, wliczając telefony od przedstawiciela CzescPolska.com do osób, które rejestrują się w serwisie. Kontrolujemy również każdą transakcję. Informacje związane z nieuczciwą transakcją (m.in. IP, dane karty kredytowej, czas realizacji transakcji, adres e-mail) są gromadzone i zostaną przekazane odpowiednim służbom prawnym jako dowód oskarżenia przeciwko osobie, która usiłowała popełnić oszustwo w serwisach CzescPolska.

CzescPolska jest jedynym właścicielem informacji, które gromadzone są na tej stronie. Nie odsprzedajemy, nie dzielimy ani nie wypożyczamy informacji osobom trzecim, do celów marketingowych lub innych. Gromadzimy i przechowujemy jedynie dane, które są niezbędne do odpowiedniego operowania kontem CzescPolska. Dlatego też, niezbędne jest udzielanie nam odpowiednich informacji w celu korzystania z całości serwisu. Informacje te dotyczą twojego imienia (lub nazwy firmy/organizacji), adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz innych informacji.

CzescPolska nie przechowuje danych kart kredytowych. Strony internetowe CzescPolska komunikują się przez protokół SSL, aby zapewnić ochronę prywatnych danych. Jakkolwiek jednak, CzescPolska nie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych użytkownika lub za nieuczciwe ich wykorzystanie do zakupów na tej stronie internetowej. CzescPolska nie jest również zobowiązane do zwrotu pieniędzy lub innej rekompensaty, w przypadkach oszustw z użyciem kart kredytowych. CzescPolska będzie aktywnie współpracować z przedstawicielami prawa w procesie oskarżenia każdego, kto używa tej strony internetowej lub produktów/usług sprzedawanych przez tą stronę w sposób nielegalny. CzescPolska nie jest odpowiedzialne, jeśli bank posiadacza karty kredytowej nie zatwierdzi autoryzacji karty.

CzescPolska dąży do zadowolenia klienta i oferuje 100% gwarancję zwrotu pieniędzy. CzescPolska zwróci pieniądze za każdy nieużyty produkt, każdemu klientowi, który wyrazi niezadowolenie z usług CzescPolska. Polityka zwrotów dotyczy wszelkich uwag zgłoszonych CzescPolska w ciągu 60 dni od daty zakupu. Użyte przy zakupie zniżki oraz inne formy promocji, będą skutkowały pomniejszeniem kwoty zwrotu pieniędzy.

Dzwoniąc do naszej Obsługi Klienta, zgadzasz się, że Twoja rozmowa może być nagrywana w celu zapewnienia odpowiedniej jakości pomocy lub w celach szkoleniowych. Nagrania mogą być również używane w celach śledczych w przypadku oszustw transakcyjnych. Niemniej jednak, nie sprzedajemy, nie dzielimy się, ani nie wypożyczamy żadnych nagrań, których dokonaliśmy podczas weryfikacji zamówienia lub podczas innych rozmów z Obsługą Klienta.

CzescPolska NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, FAKTYCZNIE LUB NA MOCY PRAWA, Z TYTUŁU CZYNU PRZEWIDZIANEGO UMOWĄ LUB NIEDOZWOLONEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, PRZEZNACZENIA DO KONKRETNEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA LUB DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI PREZENTOWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, LUB WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG SPRZEDAWANYCH LUB KUPOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

CzescPolska zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia strony internetowej, wprowadzania na niej zmian lub jej zawieszenia. CzescPolska może zaprzestać lub zawiesić dostęp do baz danych, zawartości, funkcjonalności lub produktu na stronie internetowej. CzescPolska może ograniczyć funkcjonalności, usługi, możliwość korzystania z części lub całości strony internetowej.

Pod żadnym pozorem CzescPolska oraz związani z firmą jej pracownicy, przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, licencjodawcy ani agenci nie będą odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, specjalne, pośrednie, przypadkowe, przykładowe, karne lub znaczące szkody ani żadne inne szkody wszelkiego rodzaju, w tym szkody m.in. związane z utratą możliwości użytkowania, utratą korzyści, utratą danych tak w działaniach związanych z umową, czynem niedozwolonym (m.in. niedopełnienie obowiązków służbowych), jak i wynikłe z lub w jakikolwiek sposób związane z (i) użytkowaniem lub niemożnością użytkowania strony lub jej zawartości, materiałów, oprogramowania, informacji czy niemożnością dokonywania transakcji na lub za pośrednictwem strony internetowej; lub (ii) żądaniem w jakikolwiek sposób związanym z błędami, przeoczeniami lub innymi nieprawidłowościami strony internetowej lub jej zawartości, materiałów, oprogramowania, produktów czy usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej; (iii) kosztem zaopatrzenia w dobra i usługi zastępcze, które jest rezultatem zakupu produkty, danych, informacji lub usług lub ich nabycia lub otrzymania wiadomości lub transakcji wprowadzonej na stronie lub za jej pośrednictwem; (iv) nieautoryzowanym dostępem lub przechwyceniem transmisji lub danych; (v) oświadczeniami lub postępowaniem jakiejkolwiek osoby trzeciej na stronie internetowej; (vi) opóźnieniem lub awarią związaną z funkcjonowaniem, które są rezultatem siły wyższej, m.in. działań, na które człowiek nie ma wpływu, katastrof naturalnych, awarii sieci telekomunikacyjnej, działań rządowych, wojen, ataków militarnych, strajków pracowniczych, buntów, braków surowców, wandalizmów, aktów terrorystycznych, brakiem funkcjonowania podmiotów trzecich; (vii) jakimkolwiek innym powodem związanym ze stroną internetową, nawet jeśli CzescPolska lub przedstawiciele firmy byli poinformowani o możliwości wystąpienia szkód. Jedynym środkiem zaradczym związanym z niezadowoleniem ze strony internetowej i/lub usług oferowanych za jej pośrednictwem, jest zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i/lub oferowanych usług.

Spory wynikłe z zakupów dokonanych na tej stronie internetowej lub związane z niniejszą umową, jeśli nie zostaną w dobrej wierze uregulowane między stronami, mogą według ich uznania, być przedmiotem arbitrażu w Amerykańskim Związku Arbitrażowym (American Arbitration Association) w stanie Georgia. Wszelkie spory, włączając w to interpretacje zasądów arbitrażowych, będą przedmiotem prawa stanu Georgia, i władzy sądowniczej Federalnego i Stanowego Sądu w stanie Georgia. Strona dominująca w sporze powinna mieć prawo do, w nawiązaniu do jakichkolwiek szkód oraz ulg, rozsądnych wydatków i kosztów prawnika ze strony niedominującej.

Zakupy pojawią się na wyciągu z twojej karty kredytowej/debetowej jako "KeepCalling". Zgadzasz się nie wnioskować o zwrot środków na kartę płatniczą w związku z zakupami dokonanymi na naszej stronie internetowej, w celu polubownego załatwienia sprawy z dostawcą usługi - CzescPolska. Jeśli nie pamiętasz dokonania danego zakupu - zadzwoń na numer podany na wyciągu przy transakcji CzescPolska.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy i wystąpienia o obciążenie zwrotne, po uznaniu obciążenia zwrotnego na naszą korzyść przez bank wydający kartę kredytową, agenta rozliczeniowego kart kredytowych albo VISA lub MASTERCARD, zgadzasz się zwrócić nam wszelkie koszty poniesione w związku z badaniem oraz odpowiadaniem na prośbę o obciążenie zwrotne. Do kosztów tych zaliczyć należy również bieżące koszty płacone bankowi wydającemu kartę kredytową lub naszym bankom i rozsądną wartość kosztów pracy pracowników, którzy zajmowali się tą sprawą, koszty te zostaną określone w dobrej wierze.
W przypadku zaistnienia lub możliwości zaistnienia obciążenia zwrotnego związanego z zakupem, zastrzegamy sobie również prawo do zgłoszenia takiego zdarzenia w bazie (bazach) danych nadużyć dotyczących obciążeń zwrotnych. Korzystamy z usług różnych organizacji badających zdolność kredytową i wysyłamy do nich informację po otrzymaniu fałszywego zamówienia/żądania zwrotu pieniędzy. To z kolei, może w znacznym stopniu wpłynąć na twoją zdolność kredytową. Korzystamy z kilku organizacji sprawdzających zdolność kredytową, m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz Europy.

W razie różnic między jakąkolwiek z wersji językowych oraz wersją angielską niniejszego Regulaminu, wiążąca jest wersja angielska tego dokumentu.

Umowa dotycząca kredytu Voice CzescPolska może ulec zmianie w dowolnej chwili wedle uznania dostawcy usługi.

 • Stawki mogą różnić się oraz mogą być zmieniane bez uprzedniego informowania;
 • Ograniczenia dot. Toll Free: Numery CzescPolska US Toll Free są dostępne tylko na terenie US Continental (48 Stanów). Numery te nie są dostępne z Alaski, Hawajów oraz Puerto Rico;
 • Połączenia wykonywane z budek telefonicznych są możliwe jedynie poprzez lokalne numery dostępowe;
 • CzescPolska posiada liczne numery dostępowe. Przed zakupem usługi, prosimy odnosić się do naszej strony, w celu sprawdzenie kompletnej listy numerów dostępowych poza USA;
 • Korzystając z lokalnych numerów dostępowych, użytkownik akceptuje opłatę połączenia lokalnego, która jest pobierana przez jego dostawcę usługi telekomunikacyjnej;
 • Wszystkie stawki na naszej stronie są kalkulowane według najwyższych nominałów;
 • Stawki widoczne na naszej stronie internetowej oraz wszystkich stronach partnerskich podane są w dolarach amerykańskich. Wszelkie dokonywane płatności w innej walucie, będą przed transakcją zamieniane na dolary amerykańskie. Wszelkie ewentualne koszta z tym związane pokrywa użytkownik dokonujący zakupu;
 • Połączenia są naliczane w trybie jednominutowym;
 • Wszelkie dokonywane zakupy są ostateczne. Numery PIN nie mogą być refundowane, przekazywane osobom trzecim lub wymieniane. Numery PIN nie mają wartości pieniężnej;
 • Wybieranie bez numeru PIN nie jest domyślnym ustawieniem. Gdy użytkownik zdecyduje się korzystać z tej opcji, staje się on odpowiedzialny za wszelkie rozmowy wykonane z jego numeru. Jeśli użytkownik korzysta z telefonu z innymi osobami, zalecamy nie korzystanie z opcji wybierania bez numeru PIN;
 • Użytkownik może aktywować Automatycznie doładowanie na swoim koncie. Aktywując tę usługę, użytkownik zgadza się na obciążenie swojej karty kredytowej, gdy kredyt na jego koncie zejdzie poniżej $5. Użytkownik wybiera kwotę, która ma być doładowana podczas aktywowania Automatycznego doładowania. Automatyczne doładowanie będzie widoczne jako aktywność użytkownika.
 • Szczegóły połączenia przekazane przez obsługę klienta dostawy, dotyczące użytkowania usługi prepaid, są ostateczne i uznawane jako autentyczny dowód dotyczący korzystania z usługi.
 • Historia rozmów na koncie klienta dostępna jest z ostatnich 30 dni.
 • Kredyt Voice na Twoim koncie stanie się nieaktywny, jeśli przez 6 miesięcy będziesz nieaktywny (bez połączeń lub bez zamówienia zarejestrowanego przez ostatnich 180 dni). Jeśli chcesz odnowić saldo Voice, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Wszystkie działania w tym zakresie będą potwierdzane poprzez e-mail. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie mamy obowiązku zwrócenia pozostałego kredytu na Twoim koncie prepaid.

Umowa dotycząca usługi Web Call może ulec zmianie w dowonej chwili wedle uznania dostawy usługi.

 • CzescPolska dołoży starań, aby dać użytkownikowi dostęp do usługi WEB CALL, poprzez wymagane protokoły, ale nie gwarantuje, że użytkownik będzie miał dostęp do usługi WEB CALL o każdej porze i z jakiejkolwiek lokalizacji.
 • CzescPolska nie jest odpowiedzialna i nie będzie oferować żadnych refundacji, za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z powodu błędnie wpisanego numeru telefonu lub wprowadzenia nieprawidłowych informacji.
 • Karta kredytowa klienta będzie obciążona za każdego SMS’a wysłanego przez CzescPolska. Zwrot środków będzie jedynie możliwy w przypadkach, gdy serwis CzescPolska poinformował, iż SMS nie został wysłany.
 • Usługa WEB CALL jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Jakikolwiek komercyjny użytek usługi jest zabroniony.
 • Klient zgadza się przestrzegać lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego prawa. Klient zgadza się między innymi na:
  • Nie korzystanie z serwisu w celu rozsyłania łańcuszków, spamu w postaci SMS, ani żadnych innych niezamówionych wiadomości (komercyjnych lub innych);
  • Nie przesyłanie za pomocą serwisu, pośrednio poprzez serwis lub publikowanie poprzez serwis treści niezgodnych z prawem, napastliwych, zawierających oszczerstwa, obelżywych, zastraszających, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w jakikolwiek inny sposób niepożądanych.

Warunki programu Punktów Lojalnościowych mogą być zmienione w dowonym momencie przez usługodawcę

 • Punkty Lojalnościowe będą naliczane tylko jeśli konto polecającego i konto polecane należą do różnych użytkowników.
 • Zamówienie polecenia będzie nieważne, jeśli zostanie złożone przez istniejącego w naszej bazie użytkownika (zgodnie z zasadami przyjętymi przez firmę). Dane konta nowego klienta muszą zawierać prawdziwe i unikalne informacje, aby były one rozważane pod kątem nowego użytkowika.
 • Punkty Lojalnościowe nie będą naliczane za zamówienia zrealizowane z wykorzystaniem kuponu
 • Jeśli na koncie klienta brak jest jakiejkolwiek aktywności (brak połączeń telefonicznych lub zamówień), Punkty Lojalnościowe utracą ważność.

Umowa dotycząca Planu Miesięcznego - zmiany w umowie mogą zostać dokonane w dowolnej chwili w wyłącznej gestii dostawcy usługi.

 • Abonament miesięczny to usługa subskrypcji zaprojektowana do użytku domowego.
 • Jeśli zamówisz abonament miesięczny, będziemy oferować nasze usługi wyłącznie do normalnego, domowego i niekomercyjnego użytku. Ty i pozostali domownicy możecie korzystać z usługi. Abonament miesięczny jest oferowany głównie do ciągłych rozmów pomiędzy dwiema osobami prywatnymi. Nietypowe wzorce rozmów, nadmierne rozmowy konferencyjne lub przekazywanie rozmów, nadmierna liczba numerów i/lub trwałe, nadmierne użycie, mogą skutkować szczegółowemu przejrzeniu konta lub innym czynnościom.
 • Zamawiając abonament miesięczny w CzescPolska, użytkownik zgadza się na pobieranie co 30 dni kwoty abonamentu z karty płatniczej lub konta PayPal. Aby zrezygnować z subskrypcji, użytkownik musi deaktywować usługę na swoim koncie. Niezależnie od liczby minut użytych przez użytkownika, będzie on obciążony kwotą miesięcznego abonamentu. Opłata miesięczna nie podlega zwrotowi.
 • Abonamenty miesięczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego poinformowania o zmianie.
 • Abonament Miesięczny będzie automatycznie odnowiony po każdych 30 dniach chyba, że użytkownik zdecyduje się na zmianę abonamentu podczas okresu rozliczeniowego. Użytkownik będzie z miejsca obciążony, i rozpocznie się nowy cykl rozliczeniowy.
 • Jeśli abonament zostanie zmieniony, wszelkie niewykorzystane środki zostaną przedłużone na kolejne 30 dni. Data rozliczenia będzie również odnowiona za każdym razem, gdy abonament zostanie zmieniony.
 • Jakakolwiek zmiana podczas okresu rozliczeniowego, wprowadzana jest w życie natychmiast po przetworzeniu żądania w systemie.
 • Usługa może zostać wycofana w dowolnej chwili z konta. Jeśli subskrypcja zostanie wycofana, użytkownik nie będzie już obciążany opłatami.
 • Jeśli to możliwe, korzystanie z nielimitowanego abonamentu miesięcznego nie może przekroczyć 4000 minut/miesiąc lub średniego wykorzystania przez innego użytkownika, jak określono przez CzescPolska.com w podanym przedziale czasu, również określonym przez CzescPolska.com.

Umowa dotycząca Numeru Wirtualnego CzescPolska może ulec zmianie w dowolnej chwili wedle uznania dostawcy usługi.

 • Usługa Numeru Wirtualnego jest usługą opartą na miesięcznej subskrypcji;
 • Dokonując zakupu Numeru Wirtualnego klient zgadza się na automatyczne pobieranie opłaty miesięcznej, aby usunąć subskrypcję klient musi usunąć Numer Wirtualny ze swojego konta. Opłata za Numer Wirtualny jest pobierana co 30 dni niezależnie od jej użytkowania;
 • Pierwsza opłata dokonywana jest, gdy Numer Wirtualny jest aktywowany na koncie klienta. Kolejne opłaty pobierane są co 30 dni od tej daty aż do momentu anulowania usługi;
 • Korzystanie z Numeru Wirtualnego jest limitowane do 2000 minut miesięcznie lub do innej średniej użytkowania przez klientów, która ustanawiana jest przez CzescPolska;
 • Użytkownik może ustanowić maksymalnie 5 Numerów Wirtualnych na swoim koncie, które nie mogą być zmieniane po ich ustanowieniu;
 • CzescPolska zaleca użytkownikom Numeru Wirtualnego, sprawdzenie opłat jakimi zostaną obciążeni dzwoniąc na Numer Wirtualny.
 • Gdy Twój Numer Wirtualny zostanie anulowany, usługa zostanie automatycznie wyłączona. Numer Wirtualny nie może być odtworzony.
 • Nowy Numer Wirtualny wymaga nowego zakupu, co spowoduje powstanie nowego Numeru Wirtualnego.
 • Numer Wirtualny anulowany przez pomyłkę, nie podlega refundacji.

Umowa dotycząca Doładowania Komórki CzescPolska może ulec zmianie w dowolnej chwili wedle uznania dostawcy usługi.

 • Jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie wszelkich wpłat na zamówienia, których dokonałeś poprzez Doładowanie Komórki;
 • Opłata transakcyjna w wysokości $1 zostanie pobrana przy każdej transakcji. Rezerwujemy sobie prawo do zmiany naszych stawek, opłat oraz opcji płatności w dowolnym czasie, bez uprzedniego informowania;
 • Usługa Doładowania Komórki jest dedykowana do użytku w miejscu zamieszkania. Będziemy rozwiązywać umowę związaną z usługą jeśli będziemy podejrzewać inne użytkowanie usługi. Doładowanie Komórki nie ma minimalnego lub kończącego terminu trwania i usługa będzie aktywna i wiążąca aż do jej rozwiązania. Rezerwujemy sobie prawo zakończenia usługi w dowolnym czasie. Rezerwujemy sobie prawo do przetwarzania lub anulowania jakiejkolwiej transakcji w toku w związku z rozwiązaniem niniejszej umowy lub zawieszeniem lub wycofaniem oferowanej usługi. Doładowanie Komórki jest zaprojektowane do użytku krajowego. Rezerwujemy sobie prawo do wyłączenia usługi w przypadku innego wykorzystania;
 • Firma CzescPolska nie jest odpowiedzialna i nie oferuje żadnych refundacji za jakiekolwiek straty, których możesz ponieść z tytułu błędnego wpisania numeru telefonu odbiorcy, wybrania błędnego operatora lub wpisania nieprawidłowej informacji.
 • W zależności od operatora, doładowanie kredytu na telefonie komórkowym może trwać do 24 godzin.
 • Niektóre kraje narzucają lokalne podatki poza naszą kontrolą. Jeśli wysyłasz kredyt mobile do jednego z takich krajów, określona wartość lokalnych podatków będzie odjęta od wartości Twojego zamówienia, w sposób pokazany na formularzu zamówienia na stronie internetowej. Lokalne podatki są poza kontrolą naszego serwisu. Są one oceniane i pobierane przez lokalny podmiot lub organ, taki jak państwo, województwo, gmina lub lokalny operator w tym przypadku. Te podatki lokalne mogą obejmować wyłącznie podatek VAT, lub VAT i inne opłaty ustalone przez gminę, dostawcę świadczącego lokalne usługi mobilne lub prawo krajowe. Opłata manipulacyjna jest tym, co dodaje do wartości zamówienia, aby pokryć koszty transakcji międzynarodowych. Opłata manipulacyjna zostanie wyświetlona w ostatnim kroku podczas składania zamówienia.
 • Niektórzy operatorzy mogą wliczać podatek VAT i podatki, które będą potrącone z kwoty doładowania telefonu komórkowego, na podstawie krajowych zasad dostawcy sieci komórkowej.
 • Gdy doładowania zostania zaakceptowane przez operatora, którego dane znajdują się na fakturze, operator staje się odpowiedzialny za dokonanie doładowania.

Dostępność usługi

Rejestr Dostępu
CzescPolska.com przetrzymuje zapisy dotyczące każdego kontaktu nawiązanego pomiędzy naszą firmą, a osobą fizyczną, która dowolną metodą (chat, e-mail, telefon, przesyłka pocztowa) skontaktowała się z obsługą klienta. Zapisy są rejestrowane i zachowywane na nieokreślony czas; są poufne i będę użyte jedynie do prac dotyczących statystyki, ogólnych trendów lub powtarzających się próśb ze strony klientów. Zapisy mogą być również użyte w celu analityki, poprawy i rozwoju narzędzi lub opcji, które mogą być pożądane przez klientów w związku z dostępnością i użytecznością.

Opcje dostępu
Jako właściciel strony, firma stojąca pod nazwą CzescPolska.com jest odpowiedzialna z dostosowanie swoich opcji i usług w taki sposób, żeby zawartość strony internetowej była zgodna z większością przeglądarek dostępnych na rynku. Ponadto, strona CzescPolska.com może być używana przez osobę niedowidzącą, na dowolnym urządzeniu renderującym. Zawartość nie jest kodowana i może być dostępna przez głosowe programy renderujące.
Każda osoba niedowidząca może skorzystać ze swojego codziennego telefonu lub specjalnego urządzenia, aby korzystać z naszego serwisu i aplikacji, w zakresie obsługi wybrania numerów takich jak: numer dostępowy, numery PIN, zachowane numery w Kontaktach.
Jesteśmy zobowiązani zaoferować pomoc w dostępie dla naszych użytkowników z ograniczeniami dotyczącymi wzroku, ruchu, mowy, słuchu. Dlatego też, jakiekolwiek pytania dotyczące użytkowania lub dostępu do naszych usług mogą być rozwiązane przez telefon, e-mail lub chat. Nasza zespół obsługi klienta przygotowany jest i ma możliwość zaakceptowania rozmów, korzystających z głosowych urządzeń renderujących lub jakichkolwiek innych urządzeń, wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne. Proszę pamiętać, iż usługi oferowane przez CzescPolska mogą zostać zakupione wyłącznie on-line, z wykorzystaniem platformy płatniszej dostępnej na CzescPolska.com.

Więcej źródeł
Mobile Speak oraz Mobile Magnifier są ważnymi, innowacyjnymi programami zaprojektowanymi dla ludzi niedowidzących. Obie aplikacje, tak jak i wiele innych dostępnych na rynku, mogą być wykorzystywane podczas korzystania z naszej strony na smartfonie.

Kontakt na naszej stronie internetowej
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej strony internetowej, skontaktuj się z nami:

Adres:

CzescPolska

4780 Ashford Dunwoody Rd, Suite A 236
Atlanta, GA, 30338
United States

Numer telefonu
Stany Zjednoczone, Toll Free: +1-866-535-8095
Stany Zjednoczone, Atlanta: +1-678-791-4125
Kanada, Toll Free: +1-866-999-2932
Włochy, Rzym: +39-0699268179
Francja, Paryż: +33-170618432
Hiszpania, Madryt: +34-911876992
Wielka Brytania, Londyn: +44-2030516925
Australia, Toll Free: +61-1800-336538

E-mail: